ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ !

Opublikowano: piątek, 11 marzec 2022

rodzina wspierajaca wwwZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ !

Zachęcamy rodziny do współpracy w wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wiązać się będzie z przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują! Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą zawiera umowę cywilnoprawną, która określa m.in. zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:
• organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
• wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
• pomocą dzieciom w nauce,
• udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,

Kto może zostać rodziną wspierającą:
warunki, jakie powinni spełnić kandydaci na rodzinę wspierającą to:
1. brak skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
2. ustabilizowana sytuacja finansowa,
3. stan zdrowia pozwalający na realizację zadań,
4. brak uzależnień,
5. prawidłowo wypełniać funkcje opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;
6. posiadać pełną władzę rodzicielską;

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
1. zgłosić swoją kandydaturę na rodzinę wspierającą do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą,
2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu swojego zamieszkania,
3. uzyskać pozytywną opinię Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą,
4. odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
5. podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji!

Podstawa prawna:
Zasady powoływania rodziny wspierającej reguluje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r., art. 29-31 (Dz. U. z 2022 r poz. 447).

Wszelkie informacje na temat rodzin wspierających można uzyskać u Dyrektora w siedzibie tut. OPS, ul. Niepodległości 17, bądź pod numerem telefonu : (95) 752 30 33

 

 

 

 

 

contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone
Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39

contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl 
Drukuj