Zapytanie ofertowe - wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Opublikowano: wtorek, 15 grudzień 2020

BTN BIPZapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Znak postępowania : OPS.ZP.5.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą zwraca się z Zapytaniem ofertowym na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

1. Zamawiający: Miasto Kostrzyn nad Odra/Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

2. Przedmiot zamówienia
: Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dla osób z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem

3. Termin realizacji zamówienia:
01 luty 2021 - 31 grudzień 2021.

4. Kryterium oceny ofert:
Najkorzystniejszą ofertą jest najniższa cena brutto godziny wykonywania usług .

5. Ogólny zakres wykonywanych czynności- specyfikacja zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą . Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się świadczenie usług - wcześniej zleconych przez lekarza specjalistę , w zakresie m.in:
a) uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, prowadzenie treningów umiejętności społecznych,

b) wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,

c) terapii integracji sensorycznej,

d) rehabilitacji ruchowej metodą Bobath

e) terapii logopedycznej,

 

2) Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.
3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w dni robocze, w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą osób, bądź ich opiekunów prawnych dopuszcza się świadczenie usług w sobotę.

6. Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z:
a) Art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 50 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr. 175, poz. 1362 z późn. zm);
b) Rozporządzeniem Ministra i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

7. Niezbędne wymagania

Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi.
- oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
a) szpitalu psychiatrycznym;
b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
d) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
e) zakładzie rehabilitacji;
f) innej jednostce niż wymienione w pkt a
świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
– lub w uzasadnionych przypadkach posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie wyżej wymienionych kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w w/w jednostce oraz posiadanie możliwości konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
– Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

8. Wymagane dokumenty:

– Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
– CV.
– List motywacyjny.
– Dokument potwierdzający wykształcenie.
– Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
– Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
– Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego
- podpisanie klauzuli informacyjnej

9. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
Ofertę złożyć należy do dnia 08.01.2021r. do godz. 15.00 osobiście w OPS w Kostrzynie nad Odrą w sekretariacie lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”.
Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” oraz własnoręcznie podpisane.
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę złożenia wymaganych dokumentów w siedzibie OPS w Kostrzynie nad Odrą.

10. Osoba do kontaktu:

Agnieszka Hołubowska
Zastepca Dyrektora
Tel (95) 7523033

contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone
Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39

contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl 
Drukuj