KONKURS: Weź NIE KRZYWDŹ – Weź się PRZYTUL!

Opublikowano: poniedziałek, 26 kwiecień 2021

konkurs plastyczny

1. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pn. „Weź NIE KRZYWDŹ – Weź się PRZYTUL”.

2. Konkurs jest jednym z działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

3. Celem konkursu jest:

• Zwiększenie świadomości uczniów na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy.
• Poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat problemu przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej.
• Zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej, ukazanie pozytywnych przykładów rozwiązywania konfliktów.
• Uwrażliwienie na krzywdę innych i reagowanie w przypadku bycia świadkiem przemocy.
• Rozwijanie kreatywności i uzdolnień wśród uczniów.

4. Konkurs organizowany jest przez Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą - Wydział Oświaty, Kultury i Opieki we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Kostrzynie nad Odrą.

5. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I - VIII szkół podstawowych w Kostrzynie nad Odrą.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

7. Rodzice uczniów zgłaszających się do konkursu wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w konkursie.

8. Dostarczenie prac wraz z formularzem zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. W konkursie mogą brać udział prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

10. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.

 

11. Uczestnik musi dostarczyć:

• praca plastyczna: plakat formatu A4, wykonany dowolną techniką plastyczną.

12. Wraz z pracą uczestnik przedstawia formularz zgłoszenia, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, podpisany przez uczestnika konkursu, rodziców bądź opiekunów prawnych uczestnika.

13. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wykonanej pracy. Ponadto oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej pracy oraz opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą, na stronie internetowej szkoły, do której uczęszcza uczestnik, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także publiczne udostępnianie pracy na wystawach oraz innych uroczystościach miejskich i szkolnych.

14. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem autora należy dostarczyć do Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą - Wydział Oświaty, Kultury i Opieki, pok.52.

15. Termin dostarczania prac upływa 30 maja 2021 roku.

16. Zgłoszone prace mogą zostać zwrócone uczestnikom i można będzie je odebrać po ogłoszeniu wyników w Wydziale Oświaty, Kultury i Opieki Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, pok.52..

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1)

18. Organizatorzy konkursu uhonorują laureatów nagrodami za zajęcie I, II i III miejsca oraz za wyróżnione prace w następujących kategoriach wiekowych:

• klasa I-III
• klasa IV-VI
• klasa VII-VIII

19. Jury zwróci przede wszystkim uwagę na:

• Zgodność pracy z tematyką konkursu.
• Kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu.
• Staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne.
• Samodzielność wykonania.

20. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

21. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronach internetowych Szkół Podstawowych lub stronie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą najpóźniej do dnia 11 czerwca 2021r. Dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie zostaną poinformowani o jego wynikach również drogą mailową.

contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone
Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39

contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl 
Drukuj