Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

 

phone 95-717-02-39
mail dsria@ops-kostrzyn.pl

 

JAK POMAGAMY

Opublikowano: środa, 15 marzec 2017

Co zrobić aby otrzymać pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej?
Jak obliczyć  kryterium dochodowe ?
Jakie dokumenty przygotować?

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

1.ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
Zasiłek okresowy
Zasiłek celowy
Zasiłek stały

2. ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Wydanie decyzji
Ważne uwagi


Co zrobić aby otrzymać pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej?


Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej związanej z :

 • sieroctwem,
 • bezdomnością,
 • bezrobociem,
 • niepełnosprawnością,
 • długotrwałą chorobą,
 • wielodzietnością, potrzebą ochrony macierzyństwa,
 • przemocą w rodzinie,
 • trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • uzależnieniami,
 • zdarzeniem losowym,
 • klęską żywiołową lub ekologiczną i jednocześnie spełniasz kryterium dochodowe kwalifikujące do otrzymania zasiłku pieniężnego, możesz starać się o pomoc.


W tym celu należy pójść do Ośrodka Pomocy Społecznej, który znajduje się przy ulicy Niepodległości 17.  Pracownik socjalny po wstępnej rozmowie umówi się na rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu twojego zamieszkania lub pobytu. Jest to konieczne, aby mogła być tobie przyznana pomoc, dlatego nie możesz się na niego nie zgodzić.

Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy może być wniesione osobiście  do protokołu, pisemnie lub na podstawie zgłoszenia telefonicznego.
Może nastąpić także z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającej się o pomoc.
Ośrodek przyjmuje wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji, dotyczące konieczności udzielenia pomocy osobie lub rodzinie, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania potrzeb.
Każdy wniosek  i zgłoszenie jest ewidencjonowane.
 
Wywiad środowiskowy musi być przeprowadzony w ciągu 14 dni od zgłoszenia się w Ośrodku, bądź daty wpływu twojego podania z prośbą o pomoc. Jeśli sprawa jest pilna, wywiad zostanie przeprowadzony w ciągu 2 dni.


Jak obliczyć  kryterium dochodowe ?

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych . W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione,  pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi  634 zł.
Kryterium dochodowe dla  rodziny oblicza się jako iloczyn ilości osób w rodzinie  i kwoty 514 zł    i  tak np. jeśli twoja rodzina liczy 4 osoby, to   mnożymy 4 x 514 , co daje nam sumę 2056 zł.


Jakie dokumenty przygotować?


W trakcie wywiadu pracownik socjalny pozna rzeczywistą sytuację materialną, bytową, zdrowotną, mieszkaniową twoją i twojej rodziny. Na postawie obserwacji, przeprowadzonej rozmowy i przedstawionych dokumentów zaplanuje pomoc. Przed wizytą przygotuj dokumenty potwierdzające  sytuację osobistą, dochodową i majątkową :

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • wysokość osiąganych dochodów ( netto za miesiąc poprzedzający złożenie  wniosku), w tym :
- zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych,
- dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zasiłku dla bezrobotnych,
- zaświadczenie z urzędu miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
-  dowodu otrzymywania alimentów płaconych na rzecz dzieci,
- decyzję  przyznającą dotację mieszkaniową.
 • decyzję z PUP, określającą status osoby zarejestrowanej,
 • decyzję organu rentowego przyznającego rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanej przed dniem 1 września 1997r. lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Może jednak okazać się, iż niezbędne będzie dostarczenie do OPS innych,  dodatkowych dokumentów,  jeśli będą one konieczne do rozpatrzenia sprawy.

Już w czasie wywiadu pracownik socjalny zaproponuje tobie współpracę w rozwiązywaniu trudnej sytuacji. Zobowiązania takie mogą być zawarte w kontrakcie socjalnym. Jest to rodzaj umowy pomiędzy tobą a ośrodkiem pomocy społecznej. W wyniku takiej umowy otrzymasz pomoc pod warunkiem, że zobowiążesz się do podejmowania działań w celu poprawy swojej sytuacji. Jeśli nie będziesz wywiązywać się z postanowień kontraktu, pomoc może być wstrzymana.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń.
Świadczenia z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku, gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się  za niepełny miesiąc.


Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej


1.ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE


Zasiłek okresowy


Na ten zasiłek możesz liczyć zwłaszcza z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek okresowy przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego,
 • rodzinie, której łączny dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.


Od 1 stycznia 2008r. zmienił się przepis dotyczący wysokości zasiłku okresowego. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa  niż 50% różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.


Zasiłek celowy

Może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, kosztów pogrzebu.

Zasiłek stały

Możesz starać się o przyznanie zasiłku stałego, jeśli jesteś pełnoletni, niezdolny do pracy z powodu wieku lub  całkowicie niezdolny do pracy i twój dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.
Wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu. To różnica pomiędzy twoim dochodem a kryterium dochodowym. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie, natomiast minimalna wysokość zasiłku wynosi 30 zł. Jeśli przysługuje tobie renta socjalna, nie otrzymasz zasiłku stałego.


2. ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny,
 • sprawienie pogrzebu,
 • interwencja kryzysowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, świadczone na rzecz osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,


Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu „Wrzos”, Klub Integracji Społecznej, Jadłodajnia, Noclegownia dla osób bezdomnych.

Wydanie decyzji


Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony o kolejne 30 dni.
Po upływie terminu wniesienia przez stronę odwołania ( a więc po upływie 14 dni  od daty doręczenia stronie decyzji) ,  decyzja staje się prawomocna i wykonalna.
Osobie niezadowolonej z załatwienia sprawy służy odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika OPS.

Ważne uwagi

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, majątkowej i dochodowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
Świadczenia pieniężne pobrane na skutek niedoinformowania OPS o wymienionych wyżej okolicznościach lub uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji, będą świadczeniami nienależnie pobranymi, które podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.

contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone
Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39

contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl 
Drukuj