Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

 

phone 95-717-02-39
mail dsria@ops-kostrzyn.pl

 

FA projekt

TERMINY WYPŁAT 2024

Opublikowano: czwartek, 11 styczeń 2024

TERMINY WYPŁAT 2024

MIESIĄC

KASA

ZASIŁKI OPS, ŚR, FA,
PRZELEWY

STYCZEŃ

25-01-2024 (czwartek)

24-01-2024

LUTY

22-02-2024 (czwartek)

21-02-2024

MARZEC

21-03-2024 (czwartek)

20-03-2024

KWIECIEŃ

25-04-2024 (czwartek)

24-04-2024

MAJ

23-05-2024 (czwartek)

22-05-2024

CZERWIEC

25-06-2024 (wtorek)

24-06-2024

LIPIEC

25-07-2023 (czwartek)

24-07-2024

SIERPIEŃ

27-08-2024 (wtorek)

26-08-2024

WRZESIEŃ

24-09-2024 (wtorek)

23-09-2024

PAŹDZIERNIK

24-10-2024 (czwartek)

23-10-2023

LISTOPAD

26-11-2024 (wtorek)

25-11-2024

GRUDZIEŃ

17-12-2024 (wtorek)

16-12-2024

Załączniki:
Pobierz plik (harmonogram_2024.pdf)harmonogram_2024.pdf[ ]93 kB

Świadczenie "za życiem"

Opublikowano: poniedziałek, 06 marzec 2023

program za zyciem logo

Koordynacja asystenta rodziny - "Za życiem"

Rodzinom dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie, nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą ich zdrowiu i życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu, a także kobietom w ciąży, szczególnie w przypadku ciąży powikłanej, dedykowana jest usługa asystenta rodziny. Jego rola polega na wspieraniu rodziny w procesie organizowania kompleksowej pomocy. Asystent rodziny koordynuje różnorodne usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego, umożliwiając przezwyciężenie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, rehabilitację społeczną i zawodową, a także ułatwiając dostęp do wsparcia psychologicznego oraz pomocy prawnej w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Asystent rodziny opracowuje wspólnie z rodziną katalog możliwego do uzyskania wsparcia oraz może występować w imieniu rodzin i na ich żądanie do instytucji na podstawie pisemnego upoważnienia.

Asystent rodziny pomaga w zapewnieniu poradnictwa w zakresie: przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej, świadczeń opieki zdrowotnej, a także wsparcia finansowego, w tym jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł.

Ze wsparcia asystenta rodziny w ramach ustawy i programu „Za życiem” mogą skorzystać w szczególności:

• kobiety w okresie ciąży i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych, posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny
• rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa, ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
• rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz dzieckiem i młodzieżą posiadającą odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty.

Do zadań asystenta w ramach realizacji ustawy i programu „Za życiem” należy m.in:

• wsparcie i towarzyszenie emocjonalne,
• zapoznanie ( przekazanie informacji i szczegółowe omówienie) kobiety w ciąży i/lub rodziny z Informatorem „Uprawnienia w ramach ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
• opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia,
• koordynacja poradnictwa i wsparcia dla kobiet i/lub rodziny,
• występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów ( z wyłączeniem świadczeniodawców) w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia,
• doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
• poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
• poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
• pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
• nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
• doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
• informowanie jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
• pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
• pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

TRYB UDZIELANIA WSPARCIA
Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie wniosku o koordynację wsparcia

• osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby uprawnionej do siedziby OPS (zgłoszenia może dokonać osoba uprawniona, przedstawiciel ustawowy lub inna osoba bądź instytuacja za jej zgodą);

2) Rozpatrzenie wniosku i wyznaczenie osoby asystenta dla rodziny.
3) Realizowanie wsparcia:

• nawiązanie przez asystenta kontaktu z rodziną, rozeznanie potrzeb i zasobów jej oraz środowiska lokalnego,
• opracowanie przez asystenta wspólnie z rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
• bieżące udzielanie wsparcia we współpracy z innymi służbami społecznymi,
• występowanie w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

4) Decyzja o zakończeniu asystentury podjęta w uzgodnieniu z rodziną.

--------

Świadczenie "za życiem"

Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł.

Komu przysługuje świadczenie?
Matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
Wymagane dokumenty:

• wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
• zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.
• zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.
• Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego / zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Prosimy pamiętać, że:

• pracownik może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;
• podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;

Dodatkowe informacje:
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
Przyznanie i wypłata jednorazowego świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.
Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie
2) jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem’’ (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.);
• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz.615 ze zm.);
• rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U z 2016 r. poz. 2234);

 

Terminy Wypłat w 2023

Opublikowano: środa, 11 styczeń 2023

info informationTERMINY WYPŁAT 2023 rok

 

MIESIĄC

KASA

ZASIŁKI
OPS

ŚR

STYCZEŃ

26.01.2023

24.01.2023

23.01.2023

LUTY

23.02.2023

21.02.2023

20.02.2023

MARZEC

28.03.2023

27.03.2023

24.03.2023

KWIECIEŃ

25.04.2023

24.04.2023

21.04.2023

MAJ

25.05.2023

23.05.2023

22.05.2023

CZERWIEC

22.06.2023

20.06.2023

19.06.2023

LIPIEC

25.07.2023

24.07.2023

21.07.2023

SIERPIEŃ

24.08.2023

22.08.2023

21.08.2023

WRZESIEŃ

26.09.2023

25.09.2023

22.09.2023

PAŹDZIERNIK

26.10.2023

24.10.2023

23.10.2023

LISTOPAD

23.11.2023

28.11.2023

27.11.2023

GRUDZIEŃ

14.12.2023

15.12,2023

18.12.2023

Załączniki:
Pobierz plik (2023_terminy_wyplat.pdf)2023_terminy_wyplat.pdf[ ]84 kB
contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone
Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39

contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl