„Posiłek w szkole i w domu”

Opublikowano: środa, 10 kwiecień 2024

Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a wprowadzony został uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r. poz. 881). 

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Kryterium dochodowe:

Pomoc w zakresie dożywiania dedykowana jest  osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

Kryterium dochodowe o którym mowa powyżej wynosi: 1200,00 zł dla osoby w rodzinie, 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 samorząd dostosował regulacje przepisów na poziomie gminnym, wprowadzając odpowiednie uchwały.

Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą: osobiście lub pod numerem tel. 95-752-30-33.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Pomoc udzielana jest w następującej formie:

  1. gorącego posiłku/jedno danie gorące dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych,
  2. świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy),
  3. świadczenia rzeczowego w postaci bonów zywnościowych

Miasrto Kostrzyn nad Odrą zgodnie z umową NR PS-V.3120.33.2024 uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa.

Wartość dofinansowania:

382 000,00 zł

Całkowity koszt zadania:

636 666,67 zł

 

znaki strona www

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Opublikowano: piątek, 16 luty 2024

Miasto Kostrzyn nad Odrą - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą   przystąpiło do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024  w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. (UMOWA nr PS-V.042.2.2024/UM Kostrzyn nad Odrą)

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących osobistą, bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Okres  realizacji Programu 01.01.2024- 31.12.2024r.

Kwota dofinansowania na realizację zadania – 12240 zł.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących osobistą, bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1, art 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Szczegółowe informacje dotyczące programu   oraz wnioski o uczestnictwo w programie dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Niepodległości 17 w Kostrzynie nad Odrą osobiście lub pod numerem telefonu 95 7523033 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

znaki strona www

 

projekt 2024 WYTCHNIENIOWY

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Opublikowano: poniedziałek, 20 luty 2023

Miasto Kostrzyn nad Odrą - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą   przystąpiło do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023  w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. (UMOWA nr PS-V.042.4.2023/UM Kostrzyn nad Odrą)

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących osobistą, bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Okres  realizacji Programu 01.01.2023- 31.12.2023r.

Kwota dofinansowania na realizację zadania – 12800 zł.

Wartość projektu – 13040 zł

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących osobistą, bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1, art 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Szczegółowe informacje dotyczące programu   można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Niepodległości 17 w Kostrzynie nad Odrą osobiście lub pod numerem telefonu 95 7523033 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

znaki strona www

contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone
Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39

contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl