Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu.

Opublikowano: poniedziałek, 11 marzec 2024

BTN BIPOtwarty nabór partnera
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach
konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

 

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) ogłasza konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” FERS. 

Gmina Kostrzyn nad/ Odrą – Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie 
i realizację projektu w ramach działania 5.1. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 3  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
I. Cel projektu:
Skalowanie innowacyjnego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy na wskazanych obszarach Gminy Kostrzyn n/ Odrą.
Kandydat na partnera winien zapoznać się z załącznikami do konkursu, dostępne :
 
 
Wszelkie pytania należy kierować na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
1. Dostosowanie modelu do lokalnych uwarunkowań oraz zbudowanie lokalnej koalicji na rzecz jego wprowadzenia w życie na obszarze realizacji projektu.
2. Rekrutacja rodzin, które wymagają wzmocnienia kapitału społecznego, i przeprowadzenie diagnozy ich potrzeb.
3. Realizacja lokalnego systemu wsparcia dla zrekrutowanych rodzin, zgodnie z modelem.
4. Podjęcie działań, które zapewnią wprowadzenie modelu do praktyki w lokalnym środowisku, co oznacza kontynuację działań opartych na wypracowanych w okresie realizacji projektu narzędziach wspierania rodziny oraz współpracy instytucjonalnej.
5. Inne niezbędne przedsięwzięcia do zrealizowania projektu partnerskiego, zaproponowane przez kandydata na partnera projektu.
 
III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
1. Udział w procesie dostosowania modelu.
2. Udział w realizacji lokalnego systemu wsparcia.
3. Propozycje własne kandydata na partnera projektu.
Kandydat winien zapoznać się z treścią materiałów konkursowych. 
 
IV. Wymagania wobec partnera:
Partnerem może zostać organizacja pozarządowa lub inny podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, która/-y:
1. Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans,
2. Doświadczenie zostało zdobyte na obszarze realizacji projektu- Miasto Kostrzyn nad Odrą lub w jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu.
 
V. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w odniesieniu do grupy docelowej oraz obszaru . 
b) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III 
c) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług na rzecz dzieci i młodzieży, z ich krótkim opisem.
d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
e) Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej 
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
f) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób 
go reprezentujących. 
g) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. *Stosowne oświadczenie wnioskodawcy i partnerów krajowych znajduje się w sekcji 11 wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo kwestie związane z brakiem wykluczenia będą weryfikowane przed podpisaniem umowy, w oparciu o informacje uzyskane z rejestru Ministerstwa Finansów oraz o dane z Krajowego Rejestru Karnego. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 
VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
1. Spełnienie wymogów formalnych (dokumenty, o których mowa w pkt V e – V g).
2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków 
Unii Europejskiej oraz własnej statutowej. Max. 30 pkt
3. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III). Max. 30 pkt.
4. Wykaz zrealizowanych usług/projektów związanych z włączeniem społecznym dzieci i młodzieży lub wspieraniem/ wyrównaniem szans w zakresie świadczenia usług aktywnej integracji wraz z ich krótkim opisem w okresie 2021 – 2023 ( 3 lata w stosunku do roku ogłoszenia konkursu przez ION). Max. 30 pkt.
5. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności/ obowiązków, jakie osoby te mogą pełnić w projekcie. Max. 10 pkt.
 
VII. Termin składania ofert
Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 08.04.2024 r. do godz. 9.00) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczać osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie n/Odrą,  ul. ul. Niepodległości 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs- nie otwierać”.
 
Oferta winna zostać podpisana przez osobę upoważnioną.
 
Link do naszego BIP do ogłoszenia: BIP - OPS KOSTRZYN
contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone
Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39

contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl