Zaproszenie do składania ofert nr 1

Opublikowano: środa, 06 grudzień 2017

 logo projekt regionalny

OPS.2.2017.EFS

 

 

Kostrzyn nad Odrą, dn. 6 grudzień 2017r.

 

Postępowanie prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro.

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu rynku na:

ZATRUDNIENIE WYKŁADOWCY – umowa zlecenie/ o dzieło
na prowadzenie zajęć : Trening gospodarowania budżetem dla uczestników projektu pn. „Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” r
ealizowanego w ramach Priorytetu 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, RPLB.07.01.00-08-0002/17-01

Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający:

Miasto Kostrzyn nad Odrą/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą  

Biuro Projektu : od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

ul. Niepodległości 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 7523033
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Przedmiot zamówienia: zatrudnienie prowadzącego Trening gospodarowania budżetem dla 40 uczestników projektu : 2 grupy po 20 osób, mający na celu nabycie umiejętności tworzenia budżetu domowego, poznanie zasad gospodarowania niewielkimi środkami finansowymi, planowanie i kontrola wydatków, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych w okresie styczeń- luty 2018r. pierwsza grupa, kwiecień – maj 2018r. druga grupa uczestników
 2. Zakres rzeczowy świadczenia usługi został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia
 1. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz musi zawierać:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- życiorys zawodowy, wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych

- oświadczenie zleceniobiorcy,

- oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach,

- oświadczenie o braku powiązań.

 1. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, na podstawie następujących kryterium:

- kryterium nr 1 – cena o wadze 100%

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

- w przypadku osób niezatrudnionych, nie uzyskujących minimalnego wynagrodzenia wartość brutto winna być pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne, które zamawiający poniesie.  

 1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną Ofertę.
 2. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli :

 1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty
 2. Będzie niekompletna
 3. Zostanie złożona po terminie
 4. Zostanie złożona na niewłaściwym formularzu
 5. Informacje i oświadczenia złożone przez wykonawcę będą nieprawdziwe
 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy:
 1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
 2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub   wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 4. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania Ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Ofert.
 5. Ofertę należy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik do zaproszenia
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-12-22 do godziny 15.00 w Biurze Projektu , oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Oferta winna być złożona osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do biura projektu) na adres:
 7. Niepodległości 17, , 66-470 Kostrzyn nad Odrą    

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną winna być ona podpisana i opieczętowana a następnie przekazana w formie skanu wszystkich wymaganych dokumentów wraz z ofertą. Decyduje data i godzina wpływu pod wskazany adres poczty elektronicznej.

 

 

 

contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone
Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39

contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl 
Drukuj