ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTARCZENIE POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA)

Opublikowano: czwartek, 19 listopad 2020

BTN BIPZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020 z dnia 19.11.2020
na usługę:
PRZYGOTOWANIE IDOSTARCZENIE POSIŁKÓW (USŁUGA
CATERINGOWA)DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
KOSTRZYNIE NAD ODRĄ


I. Zamawiający:
Nabywca : Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Odbiorca .'Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, ul. Niepodległości 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. teł.95 7523033 lub 957525201
II. Tryb postępowania:
Zamówienie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 euro-do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, oraz Dz.U z 2020r. poz. 1086 zezm.) -art.4 pkt.8 ustawy.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPY):
Kod CPV: 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków 55322000-3Usługi gotowania posiłków 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, gotowania i dostarczenia gotowych gorących posiłków dwudaniowych (usługa cateringowa) dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Niepodległości 17


Szczegółowy zakres zamówienia:
1. Usługa obejmuje przygotowanie, ugotowanie i dostarczenie 25 posiłków dziennie dla dorosłych osób. Podana ilość jest wartością szacunkową i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. O liczbie posiłków Wykonawca będzie informowany przez Zamawiającego telefonicznie najpóźniej w dniu wykonania usługi, czyli tego samego dnia do godz. 9.00.
2. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.
3. Realizacja zamówienia przez pięć dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) z wyjątkiem przerw świątecznych i urlopowych.
4. Posiłki Wykonawca dostarczy do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, ul. Niepodległości 17, w opakowaniach jednorazowych, (osobno zupa, osobno drugie danie).
5. Posiłki w opakowaniach jednorazowych powinny być dostarczone w zbiorczym opakowaniu termoizolacyjnym gwarantującym utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw.
6. Godzina dostarczenia posiłków: od 11.30 do godz. 12:00.
7. Posiłki powinny być dostarczone w opakowaniach, na które Wykonawca posiada odpowiednie atesty i certyfikaty.
8. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem w sposób zgodny z przepisami sanitarnymi właściwymi ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.
9. Posiłki powinny być różnorodne, niepowtarzalne w ciągu kolejnych 10 dni. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych spełniających normy jakości produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie i posiadać aktualne terminy ważności.
10. Wartość odżywcza i energetyczna musi być zgodna z określonymi normami i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych. Gramatura posiłku po obróbce termicznej: -ziemniaki, kasza, ryż, kluski,makaron nie mniej niż 200 g, -mięso, ryba nie mniej niż 120 g, -surówka, warzywa, sałatki nie mniej niż 150 g, -naleśniki, pierogi, kluski nie mniej niż 400 g,- zupa nie mniej niż 500 ml.
11. W trakcie wykonywania usługi Zamawiający zastrzega możliwość każdorazowego sprawdzania jakości i ilości dostarczonych posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i jakość zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę.
12. Podana w ofercie cena za dostarczenie 1 posiłku musi zawierać wszystkie koszty związane z jego przygotowaniem oraz dostarczeniem do Zamawiającego, w tym także koszty transportu oraz opakowań, sztućców jednorazowych.
13. Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stała stawka brutto za 1 posiłek (zgodnie ze złożoną ofertą).
14. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP.
IV. Warunki realizacji zamówienia:
1. Powiadomienie Wykonawcy o ilości posiłków do przygotowania na dany dzień będzie dokonywane telefonicznie w dniu wykonania usługi, czyli tego samego dnia do godz.9.00.
2. Wykonawca odpowiada za przygotowanie, transport oraz dostarczenie na miejsce dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy, w szczególności spowodowane zatruciem pokarmowym.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli w zakresie wykonywanej usługi.
5. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli dotyczącej realizacji zamówienia. Nadzór nad jakością, ilością i przestrzeganiem obowiązujących norm odnośnie dostarczanych posiłków sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego pracownik.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:
a) dwukrotnego dostarczenia posiłków niespełniających wymagań jakościowych i ilościowych. W tym celu Zamawiający może zlecić przeprowadzenie badań w zakresie ustalenia ich jakości. Jeśli badania potwierdzą nienależyte wykonanie usługi, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów tych badań,
b) dwukrotnego dostarczenia posiłków w godzinach późniejszych, niż ustalone w zapytaniu ofertowym.
7. Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu przygotowany jadłospis, do każdego piątku poprzedzającego rozpoczynający się tydzień, do godziny 15.00.
8. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 5 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.
9. Wykonawca dostarczy fakturę zawierającą ilość przygotowanych w danym miesiącu posiłków (ilość będzie każdego dnia sprawdzana przy ich dostawie) pomnożoną przez cenę jednego gorącego posiłku wynikającą z przedłożonej oferty.
10. Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowości wystawienia faktury dokona jej zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, faktura zostanie zwrócona Wykonawcy. Faktura po korekcie i ponownym zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia jej korekty. Wyjątek będzie stanowić miesiąc grudzień 2021 r. kiedy faktura powinna być dostarczona Zamawiającemu w ostatnim dniu żywieniowym w tym miesiącu do godz. 10.00.
11. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości dostarczonych gorących posiłków razy cenę jednostkową za gorący posiłek.
V. Termin realizacji zamówienia:
Od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1. przedstawią aktualny odpis właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający zarejestrowaną działalność gastronomiczną,
2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do wykonania zamówienia-Wykonawca, przedłoży oświadczenie(załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4. Wykonawca dołączy do oferty przykładowy 10-dniowy jadłospis z gramaturą dań.
VII. Inne istotne postanowienia:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia odwyboru oferty bez podania przyczyny.
3. Termin związania z ofertą -15 dni od dnia złożenia oferty.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty :
Kompletna oferta musi zawierać:
1. Wypełniony Formularz ofertowy wraz z załącznikami;
2. Stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy;
3. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej;
4. Dokumenty i oświadczeniado oferty mają być w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
5..Zaleca się by strony ofert były ponumerowane spięte w sposób zapobiegający ich zdekompletowaniu.
IX. Termin i miejsce złożenia oferty
Oferta powinna być złożona pocztą, kurierem lub osobiście(decyduje data wpływu) do dnia 10 grudnia 2020 r. do godziny 15.00, w formie pisemnej, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, ul. Niepodległości 17, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Catering-OPS”.
X. Kryteria wyboru oferty i wybór oferty
1. Wykonawca określi: cenę brutto zawierającą ostateczną, sumaryczną cenę za przygotowanie i dostarczenie jednego posiłku.
2. Zgodnie z art.91 ust.4 Pzp, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie i takich samych innych kryteriach oceny ofert, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy te oferty złożyli, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
a) Cena brutto 1 dwu daniowego posiłku-100 %
b) Cena brutto 1 zupy -100 %
c) Cena brutto 1 drugiego dania - 100 %
najniższa cena oferty brutto
Liczba punktów = — x 100%
cena oferty ocenianej brutto
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą ilość punktów.
3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związanez wykonaniem przedmiotu zamówienia
4. Cena oferty winna być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Oferta winna uwzględniać cenę z podatkiem VAT.
6. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji w okresie jej trwania.
7. W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej liczbie punktów, o wyborze oferty decydować będzie Zamawiający po przeprowadzeniu rozmów z wykonawcami.
8. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania na stronie internetowej: www.ops-kostrzyn .pl
9. W zawiadomieniu wysyłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
XI. Termin wykonania zamówienia: od 04.01.2021r. do 31.12.2021r.
XII. Informacje o wykluczeniu
Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo łub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe łub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym łub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, c.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,prokurenta, pełnomocnika, d.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiegostopnia w linii bocznej łub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
XIII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XIV. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:Pani Sylwia Hildebrandt teł. 95 752 3033
XV. Załączniki
1. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
4. Załącznik nr 4 wzór umowy
XVI. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych-klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.l ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odra, ul. Niepodległości 17, 66-470 Kostrzyn nad Odra, tel. 95 7523033, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres
Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP.
5) Państwa dane będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe - nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
10) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone
Dział Swiadczeń Rodzinnych (A-K), Alimentacyjnych
tel .(095) 717-02-39

phone

Wnioski 500+ , Świadczenia Rodzinne (L-Ż)
tel. (095) 752-52-01

contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl 
Drukuj