Zapytanie ofertowe

Opublikowano: wtorek, 17 grudzień 2019

 

BTN BIPZapytanie ofertowe

 

na obsługę prawną jednostki w okresie od dnia 3 lutego 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą zaprasza do składania ofert na obsługę prawną jednostki – Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, w okresie od dnia 3 lutego 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

I   Zamawiający

Zamawiający:

Miasto Kostrzyn nad Odrą/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą  

ul. Niepodległości 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 7523033
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osoba do kontaktu : Agnieszka Hołubowska

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-   udzielanie porad prawnych i konsultacji - osobiście, telefonicznie lub pocztą      

     elektroniczną e-mail;

-   sporządzanie na piśmie opinii prawnych, interpretacji aktów prawnych;

-   opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych i regulacji (regulaminów, zarządzeń itp.);

-   opiniowanie pod względem formalno-prawnym zawieranych umów(projektów) oraz  

     składanie podpisu na 1 egzemplarzu oryginału umowy, której strona jest Zamawiający;

- udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, uchybień przy jego stosowaniu   oraz skutków tych uchybień;

-   współudział w przygotowaniu projektów decyzji;

Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług odbywało się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, przy ul. Niepodległości 17, 2 razy w miesiącu po 4 godziny. Ponadto wymagana jest w razie konieczności obsługa telefoniczna lub e-mailowa.

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA :

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.01.2020r. godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Niepodległości (sekretariat pok. nr 26 na pierwszym piętrze) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na usługę prawną” lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą następować będą na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur .

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa będzie zobowiązany dołączyć do oferty kserokopię wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów.

IV.             Kryterium wyboru oferty

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym kryterium: cena brutto - 100 %. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

           najniższa cena spośród rozpatrywanych ofert

C =     --------------------------------------------------------- x 100 pkt

                                 cena badanej oferty

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej                          w Kostrzynie nad Odrą.

Podpisanie umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  1.  Odrzucenie oferty :

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :

  1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty
  2. Będzie niekompletna
  3. Zostanie złożona po terminie
  4. Zostanie złożona na niewłaściwym formularzu

Załączniki:

2.wzór umowy
3.wzór umowy powierzenia przetwarzania danych
4.akceptacja warunków umowy

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (OPS.ZP.3.2019.pdf)OPS.ZP.3.2019.pdf[OPS.ZP.3.2019 - Wynik Postępowania]375 kB
Pobierz plik (zal.2 - Umowa.pdf)zal.2 - Umowa.pdf[ ]123 kB
Pobierz plik (zal.3 - Umowa powierzenia danych.pdf)zal.3 - Umowa powierzenia danych.pdf[ ]195 kB
Pobierz plik (zal.4 - Akceptacja umowy.pdf)zal.4 - Akceptacja umowy.pdf[ ]155 kB
Pobierz plik (zał. 1 Formularz Oferty.doc)zał. 1 Formularz Oferty.doc[ ]25 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4. Akceptacja umowy.doc)Załącznik nr 4. Akceptacja umowy.doc[ ]23 kB
contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39
contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl 
Drukuj